Sprinkler model 700
700 - Dynamic Sprayer

Applications:
משמש להשקיה של עצים עם אזור שורש בינוני / קטן.
ניתן להתקין בעמדה הפוכה עבור הקוטר הרטבה מופחת.
זה חל על המטע הצעיר, המאפשר המגדל להשקות רק את אזור השורש ובכך לחסוך במים.
להשקיית בית ירוק.
עבור נוף וגינון
 
שיעורי הזרימה הזמינים:
40-160 ליטר לשעה (0.154-0.704 gpm). 

Sprinkler model 700
Sprinkler model 700
Sprinkler model 700 FILD

בחר אפשרות:

צריכת מים:

Sprinkler model 700
700 - Dynamic Sprayer

Applications:
משמש להשקיה של עצים עם אזור שורש בינוני / קטן.
ניתן להתקין בעמדה הפוכה עבור הקוטר הרטבה מופחת.
זה חל על המטע הצעיר, המאפשר המגדל להשקות רק את אזור השורש ובכך לחסוך במים.
להשקיית בית ירוק.
עבור נוף וגינון
 
שיעורי הזרימה הזמינים:
40-160 ליטר לשעה (0.154-0.704 gpm). 

Sprinkler model 700
Sprinkler model 700
Sprinkler model 700 FILD

MODULE_CONTENT_PI_OA_HEADING_TITLE